خودروسواری پژو405

70000000

توضیحات

9809988528901008

140028460000107553
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تويسركان

1400/10/14

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده

 

حسب تقاضاي    خواهان  در پرونده كلاسه  9900962 / اجرا مبني بر فروش      خودرو  به مالکیت  رضا سلیمانی  حسب نظریه کارشناسی پیوست پرونده اجرایی  با وصف  خودرو  سواری پژو 405  مدل 1383  به شماره شاسی  1327 و شماره موتور  2795 به شماره انتظامی  28  398  د 73    به قیمت کارشناسی 70000000  تومان که  در تاریخ 1400/11/03 ساعت 9 صبح  که  در محل اجراي احكام حقوقي به مزایده گذاشته میشود لذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید و در وقت مقرر جهت شرکت در مزایده در این اجرا حاضر شوندمزايده از قيمت كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي از سوي خريدار فروخته خواهد شد  ضمنا” ده درصد قیمت پیشنهادی نقدا”ومابقي حداكثر  ظرف یکماه از برنده مزایده اخذ خواهد شد./.و چنانچه برنده مزايده در وقت تعيين شده نسبت به پرداخت قيمت پيشنهادي اقدام ننمايد ده درصد واريز شده پس از كسر هزينه اجرايي به نفع صندوق دادگاه ضبط و مزايده باطل خواهد شد .

 

دادورز  شعبه  اجرای احكام  حقوقی تویسرکان

                            میرزاجانی 

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/11/03 ساعت 9 صبح