خودروسواری پژو206

1900000000

توضیحات

9909988111900073

140028460000108532
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده نوبت اول ( توقیفی)

مورد مزایده :خودرو سواری 206 تیپ ت2 مدل 1397

  در پرونده کلاسه 9901210 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 11 محاکم حقوقی دادگستری همدان – شعبه 4 اجرای احکام مدنی

محکوم له : معصومه شمخاني فرزند عبدالاحد با وکالت اقای حبیب اله برزگر و رضا زنده گل

محکوم علیه: علی عابدی فرزند درویش 

محکوم به :حدود مبلغ 1/263/954/439  ریال در حق محکوم له و سایر هزینه های مندرج در اجراییه  ونیم عشر دولتی برابر قانون

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ وکیل محكوم له } اقدام به توقیف یک دستگاه خودرو نموده است

مورد مزایده :

احتراما در اجراي قرار كارشناسي صادره از سوي آن مقام محترم قضايي در پرونده كلاسه شماره بايگاني 9901210 مبني بر تامين دليل و اظهار نظر كارشناسي در خصوص تعيين ارزش خودرو سواري پژو206 به شماره انتظامي( 244 ل 37 ايران 18) خواهان معصومه شمخاني فرزند عبدالاحد به شماره ملي 38720765221 ،اينجانب كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده از موضوع كارشناسي مطلع سپس با هماهنگي قبلي در معيت وكيل خواهان از خودرو سواري پژو206 در پاركينگ ايرانا بازديد، كه نتيجه به شرح ذيل تقديم ميگردد: مشخصات فني خودرو: نوع :سواري سيستم:پژو تيپ: 206 tu3 مدل: 1397 رنگ: سفيد متاليك ظرفيت:5نفر تعداد سيلندر:4 نوع سوخت:بنزين- تعداد محور:2 تعداد چرخ:4 شماره موتور:0048768 شماره شاسي:720485 مقارن ساعت 14:00 مورخه 16/09/1400 در پاركينگ مهر از سواري پژو206 به شماره انتظامي ( 244 ل 37 ايران18) در معيت وكيل خواهان اقاي زنده گل ، بازديد به عمل آمد. با توجه به اينكه اسناد خودرو به رويت نرسيده (خواهان اسناد مربوط به خودرو را در اختيار نداشت)در صورت داشتن اصالت خودرو مذكور با توجه به وضعيت موجود در لحظه بازديد (بصورت موتور خاموش – قسمتي از بدنه بدون رنگ صافكاري شده ،گلگير جلو چپ رنگ داردو قسمتي از پايين گلگير عقب راست رنگ دارد)و وضعيت تودوزي ولاستيك ها مطلوب مي باشد .در هر صورت خريدار ملزم به رويت كامل خودرو مي باشد. با عنايت به مدل خودرو (1397) و ارزش روز خودرو در بازار ،قيمت پايه كارشناسي به مبلغ( 1900000000 ريال ) معادل صدو نود ميليون تومان براورد و اعلام نظر ميگردد. لازم به ذكر است (ارزش قيمت پايه به روز بوده و مسئوليتي در خصوص نوسانات قيمت در اينده ونقص فني در موتور،متوجه كارشناس نمي باشد.)

رنگ خودرو در مشخصات فني خودرو ارائه شده ، سفيد متاليك ميباشد.و بدنه بی رنگ صافکاری شده است.

لذا این اجراء بتاریخ 13-11-1400ساعت 9 تا 9.30 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 13-11-1400ساعت 9 تا 9.30 صبح