خودروسواری پژو206

180000000

توضیحات

9609981620200369

140091460000593743
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سي و چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

سمه تعالي

(( آگهي مزايده اموال  منقول ))

بموجب پرونده اجرائي به كلاسه 9900390 ش ج مطروحه در شعبه اول اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف مستقر در مجتمع قضائي شهيد مفتح تهران  محكوم عليه آقاي جمال خضریان  به موجب اجرائيه صادره از شعبه 6202 شوراي حل اختلاف مجتمع شماره 34  محكوم  به پرداخت 19/652/000 تومان    به عنوان نفقه  و ساير خسارات دادرسي  در حق محكوم لها خانم  سامره بادام ده و پرداخت مبلغ   982/600 تومان  بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت مي باشد لذا در راستاي وصول محكوم به از اموال محكوم عليه  یک دستگاه خودروی سواری پژو206tu5  به شماره انتظامی 672  و91 ایران 22  را توقيف و پس از ارزيابي به مزايده گذاشته ميشود . توصيف خودرو  :  یک دستگاه خودروی سواری  پژو 206  به شماره انتظامی 672 و91 ایران 22 به رنگ سفید روغنی به شماره شاسی  678357  و  مدل سال 1397  که طبق بازدید  کارشناس مربوطه از نقاط(سپر عقب راست و چپ شکسته است .گلگیر عقب راست زدگی و رنگ ریختگی دارد و گلگیر جلو راست و درب جلو راست و درب عقب راست فرو رفتگی و خط کشیدگی دارد شیشه جلو ترک دارد وگلگیر عقب چپ پارگی و فرو رفتگی و رنگ ریختگی دارد و خطر عقب چپ شکسته است لاستیکها خوب بود سوییچ اتومبیل نبود و موتور روشن نشد و کیلومتر کارکرد و بیمه شخص ثالث نامشخص است.تزیینات داخلی و جلو داشبورد خوب بود ). نظر كارشناسي : با توجه به مواردفوق  و مدل خودرو وشرایط روز  ارزش اتومبیل مذکور مبلغ 1/800/000/000  ریال    معادل یکصدو هشتاد میلیون  تومان 180/000/000 تومان تمام تعیین میگردد. باتوجه بمراتب فوق وقت مزايده به تاريخ  1400/11/03  از ساعت9:30 الي 10 صبح  تعيين ميگردد ومحل برگزاري آن شهر زيبا خ مخابرات مجتمع قضايي شهيدمفتح طبقه منفي يك اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف مجتمع شماره 34 تهران ميباشد كسانيكه در جلسه مزايده بالاترين قيمت را پيشنهاد كنند برنده مزايده شناخته شده وبايد في المجلس ده درصد آن را نقدا پرداخت نموده والباقي راظرف يك ماه بحساب سپرده دادگستري واريز نمايددر غير اينصورت بدوا هزينه هاي اجرايي كسر والباقي بنفع صندوق دولت ضبط ميگرددطالبين ميتوانند 5 روز قبل از مزايده بدفتر اجراي احكام شوراي حل اختلاف مجتمع شماره 34 تهران مراجعه تاموجبات بازديداز خودرو فراهم گردد.  

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/11/03  از ساعت9:30 الي 10 صبح