خودروسواری پژو 405 jlxi

900000000

توضیحات

140050920000238655

140050460000129563
اجراي احكام شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال  منقول(نوبت اول)

در خصوص پرونده  به کلاسه اجرایی 0000194شعبه ششم اجرای احکام مدنی کرمانشاه، له اسداله مهدی آبادی و علیه محمدگراوندی. این اجرا در نظر دارد یک دستگاه سواری پژو 405 با مشخصات ذیل  متوقف در پارکینگ جاده قدیم مطابق ماده 137و138 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند.

الف:مشخصات خودرو

سواری پژو 405 jlxiشماره انتظامی : ایران 19-832ن74  مدل 1389 رنگ خاکستری متالیک، چهار سیلندر،2 محور، 4 چرخ، بنزینی ، دارای موتور شماره 12489254139 و شاسی شماره  NAAMO1CA8BR546215 

ب: وضعیت ظاهری و فنی خودرو(زمان بازدید)

بدنه آثار رنگ رفتگی و تعمیرات دارد، تودوزی مناسب، لاستیک ها حدودا 50 درصد ، چراغ ها سالم، شیشه ها سالم و به نظر آماده بکار و فعال است.

با توجه به بررسی بعمل آمده و وضعیت فعلی و جمیع جهات متفرقه و جانبی خودرو قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 900/000/000ریال (معادل نودمیلیون تومان) ارزیابی شده است . مزایده برای روز دوشنبه  مورخ  1400/11/4  ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانندپنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه ششم اجرای احکام مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد  شرکت کنندگان در مزایده مکلفند حداکثر 10% مبلغ بهای مزایده موجودی در کارت عابر بانک – بانک ملی به همراه داشته باشند که فی المجلس  به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

               

      مدیر دفتر شعبه 6 اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه: فرهاد حاتم زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز دوشنبه  مورخ  1400/11/4  ساعت 11/30 صبح