خودروسواری پژو 206

115000000

توضیحات

9909980241400118

140068460000517080
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خودرو

به موجب پرونده اجرایی  000288117/ج3 از شعبه 117دادگاه حقوقی تهران -داد نامه9900783  مورخه  99/04/31  اجراییه 990048مورخه 99/10/3  –  محکوم له آقای  احمد غلامی خادم فرزند یوسف با وکالت  اقای حمید عطاریان  –  محکوم علیه  آقای هادی حاجعلی  فرزند حسین  -محکوم به 400/000/000ریال اصل خواسته – خسارت تاخیرتادیه 283/362/030ریال -هزینه کارشناسی 10/000/000ریال – هزینه دادرسی 13/340/000ریال – نیم عشراجرای دولت 35/335/102ریال حسب ارزیابی خودروی به شماره انتظامی : ایران /99-533 س 57 نوع وسیستم وتیپ سواری پژو 206 مدل و رنگ سال 90 نوک مدادی به شرح ذیل کارشناسی گردید

احتراما در اجرای دستور صادر از یک دستگاه خودرو با مشخصات فنی زیر بازدید به عمل آمد و در نظریه کارشناسی به شرح زیر به عرض می رسانممشخصات خودرو

شماره انتظامی : ایران /99-533 س 57 نوع وسیستم وتیپ سواری پژو 206 مدل و رنگ سال 90 نوک مدادی ظرفیت : 5 نفر تعداد محور و چرخ : 2 و4 شماره موتور :14190051857 شماره شاسی : 539846 نوع سوخت : بنزین تعداد سیلندر :4

وضعیت اتاق و شاسی و فنی و غیره

از خودرو موصوف در پارکینگ طبقاطی قزوین بازدید به عمل آمد ، در لحظه بازدید خودرو برابر وضعیت موجود فعلی در پارکینگ بود اطراف اتاق آثار خوردگی و خط و خش دارد . درب صندوق عقب سمت چپ تصادفی و نیاز به صافکاری و رنگ دارد.

جلو چپ تصادفی که باز سازی شده و چراغ مات است قاب پنجره عقب شکسته قلپاق چرخ های جلو شکسته از نظر فنی در حد مدل  لاستیک ها ضعیف درب های خودرو و درب موتور قفل بود موتور خاموش باطری سولفاته روکش قاب بغل چپ نداشت.

در لحظه بازدید ارکان اصلی خودرو فاقد تغیرات بودند  منفی  در صورت احراز شرایط ذیزبط قابلیت شماره گذاری دارد مثبت نتیجه و اظهار نظر کارشناسیبا عنایت به نوع مدل و سیستم خودرو وبا توجه به توع کاربری و وضعیت بازار فعلی و وضعیت توصیفی خودرو قیمت پایه کارشناسی 115/000/000 تومان یکصد و پانزده میلیون تومان تقدیم میگردد بدون در نظر گرفتن هزینه جابجایی

تاریخ مزایده 1400/11/25  ساعت 11  الی 11/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده 1400/11/25  ساعت 11  الی 11/30