خودروسواری پژوپارس

1000000000

توضیحات

9909988111701241

140028460000109252
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان (خانواده)

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده : نوبت اول

مورد مزایده :  خودرو سواری پژو پارس مدل 1388

در پرونده  کلاسه 9901166 اجرایی طی رای صادره از شعبه 1  محاکم عمومی دادگاه خانواده شهرستان همدان – شعبه  6اجرای احکام مدنی

محکوم له :مینا هاشمی ریوف

محکوم علیه : اصغر عبدلی حکمت

محکوم به  پرداخت و تحویل 30 عدد سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم له و سایر هزینه های مندرج در اجراییه ونیم عشر دولتی برابر قانون

مبلغ پایه:  100.000.000 تومان

با توجه به ا ینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو سواری نموده است.

مشخصات مورد مزایده

بتاريخ 1400/09/23 ؛ مبني بر ارزيابي و تعيين قيمت يكدستگاه خودرو سواري پژو پارس معمولي متوقف درپاركينگ ملت به آدرس جاده قديم قاسم آباد سواري پژو پارس دنده اي ؛ به شماره انتظامي 288ه71/ايران 20 ؛رنگ:سفيد روغني؛مدل:1388؛نوع سوخت:بنزين سوز؛به شماره موتور (12488125632) و به شماره شاسي (758870 كا 59 آ سي 01 ان آآ ان) بازديدو معاينه فني بعمل آوردم ؛ كه نتيجه ونظريه كارشناسي معمول خودرا به شرح ذيل بحضوربيان واعلام ميدارم: الف) وضعيت ظا هري وفني وسيله نقليه : * در بازديد تكميلي از وضعيت ظاهري و فني وسيله نقليه ملاحظه شد ؛ اطاق خودرو مورد نظر از قسمت گلگيرعقب سمت راست و پايه ستون عقب سمت راست تعويض ورنگ و بتانه كامل دارد.كف صندوق عقب و شاسي عقب سمت راست ضربه و خوردگي جزيي دارند. سيني وسر شاسي جلو سمت چپ ضربه جزيي دارند.لبه جلويي سقف بدون رنگ صافكاري شده است.كاپوت جلو ودرب صندوق عقب تعويض ورنگ شده ميباشند. سپرجلو و قاب آيينه بغل سمت چپ شكسته است . جلو پنجره شكسته است. باطري خالي بود.ازلحاظ فني؛بدليل خالي (دشارژ) بودن باطري و توقف طولاني در پاركينگ مذكور ؛ امكان روشن نمودن موتور خودرو و چكاب وضعيت كاركردآن در حالحاضرميسرنگرديد ؛ فلذا احراز سلامت فني كامل موتور ؛ گيربكس و ديفرانسيل آن امري ضروري ميباشد. تودوزي خودرو سالم ودرحدخوب بود. فاقد پنل ضبط بود. داراي چهار حلقه رينگ و لاستيك معمولي بود ه كه لاستيكهاي جلو درحدود 80 در صد ولاستيكهاي عقب آن در حد 30 در صد آج داشتندكه باتوجه به توقف طولاني مدت آن نيازبه لاستيكهاي نو دارد. از خودرو تا لحظه بازديد هيچگونه بيمه نامه شخص ثالث معتبري مشاهده نگرديد. بدليل عدم روشن شدن خودرو-كيلومتركاركرد خودرو نامعلوم بود. ضمنا” تصوير عين كارت تشخيص رنگ خودرو(مربوط به مركزتشخيص رنگ طلايي واقع در همدان بلوار ملت- روبروي شهرماشين ) بتاريخ 24/09/1400 ؛ جهت هرگونه اقدام مقتضي و اطلاع خريدار به پيوست درمنضمات گزارش بحضورارسال ميگردد. ب) ارزيابي و تعيين قيمت پايه كارشنا سي وسيله نقليه : * براساس عرف عادله روز ؛ و با توجه به شرايط فني و ظاهري فوق الاشاره ؛وهمچنين درنظرگرفتن نوع؛سيستم ؛ تيپ؛ومدل خودرو؛درصورت داشتن بيمه نامه معتبر شخص ثالث * ميزان قيمت پايه كارشناسي خودرو* درحالحاضر؛بنظر مبلغ 1/000/000/000 ريال ؛معادل يكصد ميليون تومان ؛ تعيين و برآورد ميگردد.و سینی و سرشاسی ضربه ضعیف دارد کف عقب ضربه ضعیف دارد

لذا این اجراء بتاریخ  17-11-1400 ساعت 9 تا 9.30  صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ  17-11-1400 ساعت 9 تا 9.30  صبح