خودروسواری پراید

500000000

توضیحات

140068920002210825

140068460000500420
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده                   

به موجب دادنامه شماره 9152389  مورخه 1400/06/30 صادره از شعبه 230 مجتمع قضایی خانواده یک تهران در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه 0003594 ث ج محکوم علیه اقای عباس سید مسعود نخل بند فرزند سید محمد تقی محکوم است به پرداخت مبلغ 127/000/000 ریال بابت اجرت المثل و مبلغ 6/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له خانم سمیه هوشمند فرزند عیسی و مبلغ 6/350/000 ریال بابت نیم عشر دولت که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به خودرو سواری پراید به شماره شهربانی 448 ل 16 ایران 55 از اموال محکوم علیه توقیف که توسط کارشناس محترم دادگستری ارزیابی شده است که نظریه بدین شرح می باشد خودرو به شماره شاسی 1442288203178 و شماره موتور 2851231 لاستیکها 50 درصد بیمه دارد دارای خط و خش روی بدنه رنگ مسی متالیک میباشد با عنایت به مراتب مشروحه فوق ارزش شش دانگ خودرو مورد اشاره مبلغ 500/000/000 ریال ارزیابی شده لذا مقرر شد مال موصوف به میزان مطالبات محکوم له از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/06 ساعت 8/30 الی 9 در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران با حضور نماینده محترم دادستان بفروش برسد لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید فروخته خواهد شد و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گرددید اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد هزینه های نقل و انتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/06 ساعت 8/30 الی 9