خودروسواری پرایدهاچ بک

800000000

توضیحات

140068920002603315,9909980231500721

140068460000515415
اجراي احكام شعبه 249 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)

به موجب دادنامه شماره 1103 مورخه 99/09/30و 5278 مورخ 1400/05/31 صادره از شبعه 249 مجتمع قضائی خانواده یک تهران و پرونده اجرائی به کلاسه 82/249/1400 ث ج و 83/249/1400 ث ج وراث مرحوم مهدی زلفی  محکوم اند  به پرداخت تعداد 700 عدد سکه تمام بهار آزادی  بابت مهریه خانم راحله نثاری رادارانی و مبلغ 8/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی  از ترکه مرحوم  در حق محکوم لها که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به و هزینه اجرائی اموال وارث  شامل خودروی سواری پراید هاچ بک  به شماره ایران 10-276ط32 و یک خط موبایل به شماره 09127009126 توقیف شده که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی که نظریه کارشناسی به این شرح می باشد( خودرو مورد نظرسواری پراید هاچ بک  به شماره انتظامی 276 ط32   15  -ایران 10 به رنگ نوک مدادی  مدل 1391  – 2 محور – 4 چرخ – و 4 سیلندر  میباشد . لاستیکها 50 درصد  -کیلو متر مسافت رویت شده 262138 و از ناحیه راست آثار تعمیرات اساسی بدنه دارد  .در گذشته پس از واژگونی تعمیرات صورت گرفته .مدت اعتبار بیمه یک ماه است – حسب شرایط موجود قیمت خودرو مذکور 800/000/000  ریال تعیین میگرددو خط تلفن به شماره مذکور حسب نظر کارشناس به میزان 130/000/000 ریال تعیین شده  .لذا مقررشد اموال  موصوف  از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/17  ساعت08/30.الی 9/00با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر در طبقه همکف ضلع جنوبی اتاق مزایده .واقع در خیابان نبرد جنوبی به فروش برسد.لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید و اصل قبوض پرداختی ذم سابقه اجرایی گردد در غیر این صورت 10درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید.اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید انها از مورد مزایده فراهم گردد.هزینه های نقل و انتقال طبق مقررات باید پرداخت گردد.

دادورز شعبه249مجتمع قضایی خانواده یک-حشمتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/17  ساعت08/30.الی 9/00