خودروسواری سمند

1150000000

توضیحات

9809988370400721

140050460000126346
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان كنگاور

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

درپرونده کلاسه 9900333 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کنگاور  محكوم عليه کیومرث رستم ابادی فرزند علی میرزا محكوم است به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت خسارت و قلع و قمع مستحدثات در حق محکوم له اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه وپرداخت مبلغ67750000ریال بابت نیم عشر دولت

که نهایتاً با توجه به عدم سازش طرفین و عدم پرداخت محکوم به از طرف محکوم علیه و توقیف اموال نامبرده در اجرای مادتین 114و118و137و139قانون اجرای احکام مدنی وبه شرح ذیل مبادرت به صدور آگهی مزایده وقیمتی که مزایده از آن شروع می شود به شرح ذیل نموده است : مورد مزایده عبارت است از  سواری سمند  تیپ lx-ef7  پلاک 38 م 622ایران 66مدل 1390رنگ سفید شماره موتور16272 شماره شاسی 90012  بادرنظر گرفتن مدل خودرو و وضعیت بدنه – فنی – تودوزی –لاستیک ها –بیمه نامه خودرو که دارای بیمه نامه شخص ثالث به شماره 31/3234/155408 که تا مورخه 14/05/1401 دارای اعتبار می باشد  قیمت به روز خودرو به مبلغ1/150/000/000 ریال برابر با صدو پانزده میلیون تومان می باشد .

تاریخ و ساعت و محل مزایده در اجرای مواد115و117و119قانون اجرای احکام مدنی تاریخ1400/11/06ساعت 9 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری اعلام می گردد.بدیهی است اموال مورد مزایده به کسی تعلق می گیرد که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده باشد.در ضمن متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ظرف 5روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور در آدرس اعلامی بازدید نمایند.برنده مزایده باید 10درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف حداکثر مدت یکماه پرداخت نمایند./.

 

مدیردفتر واحد اجراي احكام مدني دادگستری  شهرستان كنگاور – مجتبي رضائي

 

استان كرمانشاه – شهرستان كنگاور – بلوار شهيد چمران – ابتداي شهرك مهردشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ1400/11/06ساعت 9 صبح