خودروسواری جیلی

242500

توضیحات

9609988110700594

140028460000093614
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده : نوبت دوم

مورد مزایده :  خودرو سواری جیلی امگراند مدل 2014

در پرونده  کلاسه 9901035 اجرایی طی رای صادره از شعبه 7  محاکم عمومی دادگستري شهرستان همدان – شعبه 4 اجرای احکام مدنی

محکوم له :محمد رضا کیان نژاد

محکوم علیه : سعید لطفی پور نوری

محکوم به : 650.000.000 ریال در حق محکوم له و پرداخت خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ونیم عشر دولتی برابر قانون

با توجه به ا ینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو سواری جیلی مستقر در پارکینگ ملت واقع در جاده قدیم قاسم آباد نموده است. 

مورد مزایده : یکدستگاه خودرو سواری جیلی سفید رنگ مدل 2014به شماره پلاک 37ق 957 ایران 18 و شماره شاسی en009327 که خودرو مذکور وارداتی از طریق شرکت جیلران موتور و ظاهر خودرو سالم است بدنه در ناحیه بالای رکاب سمت چپ و بخش کوچکی از گلگیر عقب سمت چپ رنگ امیزی غیر فابریک قاب آیینه سمت چپ دارای شکستگی فاقد اصلاح و چراغ راهنما آسیب دیده است گلگیر عقب سمت راست به صورت یک باریکه حول محفظه چرخ دارای رنگ آمیزی غیر فابریک است سپر عقب شکستگی دارد گیربکس نیاز به احیا داردو بدنه سمت راست لیسه کاری شده است و قلم گیری صافکاری. .

در تاریخ کارشناس 18-6-1400  بمبلغ242.500.000 تومان  ارزيابي شده است.

لذا این اجراء بتاریخ 29-9-1400ساعت 9 تا 9.30 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 29-9-1400ساعت 9 تا 9.30 صبح