خودروسمند

رایگان

توضیحات

140009920003445551

140009460000253655
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه دوم  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له خانم فاطمه شيخي  عليه آقاي عليرضا کوچي  و 300 عدد سکه تمام بهار آزادي  بابت اصل خواسته به مبلغ 6/464/000 ريال خسارت دادرسي و مبلغ 3/000/000 ريال هزينه کارشناسي و مبلغ  10/000/000ريال ، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل:  خودرو سمند به شماره انتظامي 756ه 63  /ايران 53 توقيف پس از اجراي تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/10  از ساعت  9 صبح  در  واحد شعبه دوم  اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي :  خودروي فوق مدل 1397رنگ سفيدروغني شماره موتور124k1202204شماره شاسيnaac91ce6jf380226بازديدوبررسي بعمل امد ازاتوموبيل فوق و درپاركينگ امين دربلوارقطب راوندي مي باشد . 1.چراغهاي جلوسالم 2.چراغهاي عقب سالم 3.چهارعددقالپاق ندارد 4.لبه گلگيرسمت راست عقب خوردگي دارد 5.درب جلووعقب سمت راست خوردگي دارد(سرتاسرخوردگي) 6.درب جلوسمت راست زه ندارد 7‌.بدنه سالم 8.لاستيك هاي جلووعقب 70درصداج دارد 9.تودوزي كثيف است. 10.اينه سمت راست وچپ بغل سالم است منتهااينه دست چپ حباب ندارد 11.بعلت نبودن سويچ ازداخل اتوموبيل وگير بكس وموتور معاينه فني بعمل نيامد ارزش وقيمت واقعي اين اتوموبيل دربازاركنوني مبلغ ودويست وپانزده مليون تومان براوردميگردد.

دادورز شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – اميرحسين فخاري

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ  1400/11/10  از ساعت  9 صبح