خودروسمند

30000

توضیحات

9909988110600540

140028460000105292
شعبه هفتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان (خانواده)

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده : نوبت اول

مورد مزایده :  خودرو سواری پی کی مشکی رنگ مدل 1385

در پرونده  کلاسه 9900138 اجرایی طی رای صادره از شعبه 6  محاکم عمومی دادگستري شهرستان همدان – شعبه  7اجرای احکام مدنی

محکوم له :زهرا بختیاری

محکوم علیه : محمد فرجی

محکوم به:حدود پرداخت تعداد 30 سکه بهار آزادی در حق محکوم له و سایر هزینه های مندرج در اجراییه ونیم عشر دولتی برابر قانون

مبلغ پایه فروش خودرو:  30.000.000 تومان

با توجه به ا ینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه پی کی واقع در پارکینگ مهر نموده است.

مشخصات مورد مزایده :

نوع سواری سیستم سپند تیپ پی کی مدل 1385 رنگ مشکی متالیک ظرفیت 4 نفر نوع سوخت بنزین و بیمه نامه تا اردیبهشت 1401 دارد و خودرو سوییچ خاموش است و خودرو تمام رنگ میباشد -شیشه جلو خودرو شکسته میباشد.درب عقب سمت راست شاگرد فرورفتگی دارداتاق خودرو قبلا تعویض شده و حک شماره شاسی دستکوب میباشد .

لذا این اجراء بتاریخ  3-11-1400 ساعت 9 تا 9.30  صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ  3-11-1400 ساعت 9 تا 9.30  صبح