خودروتاکسی سمند

1500000000

توضیحات

9809980002501128

140068460000508057
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000339 له آقای سید عباسعلی رستگاری علیه آقای احمد ذوالفقاری، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2/010/000/000  ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 100/500/000 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 2/110/500/000  ریال، ، به همین منظور خودرو به شماره انتظامی 518 ت 39 ایران 33 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل است خودرو به شماره انتظامی: 518 ت 39 ایران 33 ، نوع: تاکسی، سیستم و تیپ: سواری سمند، مدل: 1386، رنگ: زرد، شماره شاسی: 72508202، شماره موتور: 2486159093، وضعیت ظاهری و کیفی خودرو (در زمان بازدید) طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد. اطاق و بدنه  نوع و کاربری در گلگبرها و دربها، درب موتور و درب صندوق تصادفی بازسازی ده، موتور، گیربکس، دیفرانسیل، سیستم تعلیق، اسپاتینگ، هندلینگ استهلاک در حد مدل  عاج لاستیک 50%  ارزش پایه خودرو به میزان 1/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد می گردد.مزایده در تاریخ روز 1400/10/27 از ساعت10 الی 11  در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل خودرو به برنده مزایده ندارد..

                                                          دادورز اجرای احکام شعبه 101  مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ روز 1400/10/27 از ساعت10 الی 11