خودروبیوک

700000000

توضیحات

9909980014501566

140068460000515796
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 145 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001193 له آقای حسین حیدری با وکالت آقای مهدی هوشنگی علیه آقای علی جهانگیری، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ1/300/000/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ65/000/000 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 1/365/000/000 ریال، ، به همین منظور خودرو به شماره انتظامی 889ب32 ایران44 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل است. خودرو به شماره انتظامی: 889ب32 ایران44 ، نوع: سواری، سیستم: بیوک، تیپ: بی3، مدل: 1364، رنگ: کرمی-روغنی، شماره شاسی: 466112، شماره موتور: 25156، تعداد چرخ: 4، تعداد محور: 2، تعداد سیلندر: 8، وضعیت بدنه: چراغ (جلو) راهنمایی سمت راست شکسته است، سپرجلو و عقب خوردگی دارد، گلگیرجلو و عقب و دربهای سمت راست خوردگی دارد، گلگیر عقب و جلو و درب عقب سمت چپ خوردگی دارد، درب موتور رنگ پریدگی دارد، سقف چرم خراب می باشد، فاقدآرم روی کاپوت می باشد، فقاد زاپاس و جک و غیره میباشد، وضعیت موتور: خاموش، وضعیت دستگاه انتقال نیرو: قابل حرکت، قابلیت شماره گذاری: دارد، سایر توضیحات: در لحظه بازدید فاقد سوئیچ و باطری می باشد تست فنی بدلیل فاقد باطری و سوئیچ خودرو میسر نگردید قیمت پایه باوضعیت موجود در تاریخ گزارش می باشد. محل پارکینگ گمرک غرب می باشد. قیمت پایه کارشناسی در زمان بازدید: 700/000/000 ریال معادل هفتاد میلیون تومان است و مقرر است مزایده در تاریخ  1400/11/16  از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                دادورز شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت تهران

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ  1400/11/16  از ساعت 10 الی 11