خط 0912

10300000

توضیحات

شماره پرونده:
9709988510900062
شماره آگهی:
140028460000016013
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/02/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده و فروش اموال منقول

نوبت .اول

به موجب دادنامه شماره 9709978510900677 صادر شده در پرونده کلاسه 970064 شعبه 1 دادگاه حقوقي ملاير موضوع پرونده اجرايي کلاسه 971913 اين اجرا ، محکوم عليه جلال روزبهاني محکومند به پرداخت200 عدد سکه در حق محکوم له خانم زهرا رمضاني و هزينه اجرايي در حق دولت که با توجه به اين اجرائيه به محکوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر قانوني نسبت به اجراي حکم اقدامي ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استيفاء محکوم به و هزينه اجرايي اموال منقول بشرح ذيل متعلق به محکوم عليه از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناس رسمي / خبره دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت 11 الي12 مورخ 00/3/12 درمحل اجراي احکام شعبه اول حقوقي ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي103/000/000 ريال شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.کل وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و سپس ، مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. . مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس به اين شرح است.

مال مورد مزايده عبارتست از يک فقره خط تلفن همراه به شماره 8030***0912 به مبلغ 103/000/000 ريال معادل 10/300/000تومان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.12 ساعت 11