خط کارکرده تلفن همراه به شماره 09122300266

290000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980237700726
شماره آگهی:
140168460000563240
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 980905

به موجب اجرائیه صادره شماره 9710420237700106 مورخ 1397/04/30 از شعبه 48 دادگاه عمومی تهران محکوم علیه آقای نوید هنریار فرزند محمد جعفر محکوم به پرداخت مبلغ 16/744/076/000 ریال بابت محكوم به در حق محکوم له خانم زیبا تاجیک و مبلغ 333/165/000 ریال بابت نیم عشر دولتی می باشد که حسب تقاضای محکوم له شماره تلفن همراه متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 290/000/000 ریال معادل بیست و نه میلیون تومان ارزیابی گردیده است.

1-امتیاز یک خط کارکرده تلفن همراه به شماره 09122300266 کارشناس قیمت پایه مزایده را با توجه به شرایط روز بازار و بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی خط، به مبلغ به مبلغ 290/000/000 ریال معادل بیست و نه میلیون تومان تعیین نموده است.مقرر گردید امتیاز تلفن همراه مذکور روز یکشنبه در تاریخ 1401/10/25 از ساعت 13 الی 13/30 در نشانی تهران خ ایرانشهر نرسیده به پل کریمخان نبش کوچه ملکیان مجتمع قضایی شهید مدنی واحد اجرای احکام متمرکز از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده جاری مجتمع قضایی مدنی نزد بانک ملی شعبه کریمخان واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.ضمناً شرکت کنندگان در مزایده بایستی حداکثر تا یک روز قبل از مزایده در سامانه ثنا نامنویسی کرده باشند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25