خط همراه به شماره 09122792605

240000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980916800733
شماره آگهی:
140191460000576015
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

((آگهی مزایده اموال منقول))

موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 619/0000356/ج2 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران بموجب اجرائیه صادره از 619 له آقای محمد حسكوئيان فيني علیه آقای محمد کوثری محکوم است به پرداخت مبلغ 738/240/567 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و تأخیرتأدیه و پرداخت 36/912/028 ریال بابت نیم عشر اجرایی، علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به، اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند از یک خط همراه به شماره 09122792605 مقرر شده اموال منقول موصوف در تاریخ 1401/11/30 روز یکشنبه از ساعت 10:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع در تهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق برگزاری مزایده به فروش برسد و از قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 240/000/000 ریال (بیست و چهار میلیون تومان) طبق نظریه کارشناسی شماره 1401220975821301مورخ 1401/10/22 شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا افرادی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در روز برگزاری مزایده می بایستی 10 درصد مبلغ را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه ( یک ماه ) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه‌های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه‌های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می‌باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می‌توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرر به این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/30