خط همراه بشماره 09121124600

2700000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003501875
شماره آگهی:
140168460000602042
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

در راستای پرونده اجرایی کلاسه 0101414/ج له میثم شاهسوند و علیه اکبر گوهری مقدم که محکوم علیه محکوم بپرداخت مبلغ 39/000/000/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له ونیز مبلغ 1/950/000/000 ریال نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده لذا در جهت وصول محکوم به ونیم عشر اجرایی نسبت به توقیف خط همراه بشماره 09121124600 اقدام ومراتب به کارشناس مربوطه ارجاع و ارزش پایه کارشناسی خط مذکور را 2/700/000/000 ریال اعلام گردیده لذا مقرر گردیده مزایده ای در مورخ 1401/11/26 روز چهارشنبه ساعت 9/30 برگزار گردد لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده را دارند میبایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس همراه داشته باشند مزایده از قیمت پایه شروع وکسانیکه بالاترین قیمت را اعلام نمایند بعنوان برنده مزایده انتخاب وده درصد فی المجلس اخذ خواهد شد والباقی ثمن میبایست ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری واریز گردد در غیر اینصورت ده درصد واریزی بنفع دولت ضبط خواهد شد////

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/26