خط های تلفن همراه به شماره 09123948637 و 09125785202

330000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920005800516
شماره آگهی:
140191460000531128
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره شانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال منقول

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 703 موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 0100780و 0100792 اجرای احکام مجتمع شماره 16 شورای حل اختلاف تهران له احمد احسانی و عباس رضازاده علیه علی قربانی محکوم علیه محکوم است بپرداخت مبلغ 385/074/589 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 18/804/179 ریال بابت نیم عشر دولتی ، علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به خط های تلفن همراه به شماره 09123948637 و 09125785202 متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف ،تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است:

،مزایده از ساعت 16/00 مورخ 1401/10/24 در آدرس :تهران – خ تقوی –شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده حمعا به مبلغ 330/000/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک هفته از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید شماره حساب سپرده دادگستری 2171299012000 نزد بانک ملی شعبه گمرک جنوب تهران وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خرریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24