خط موبایل 09122885116

255000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007693049
شماره آگهی:
140168460000552035
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 0100900

 

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 0100900 موضوع تقسیم ترکه دعوی له اميرعباس كيهاني علیه امين كيهاني و محمدحسن كيهاني و ناهيد ابوالقاسم که حکم به فروش خط موبایل 09122885116 و سپس تقسیم وجوه حاصل از فروش بین ورثه به میزان سهم الارث آنان وفق مقررات ارث .که دراین خصوص حسب تقاضای محکوم له خط تلفن همراه مذکور توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح : سيم كارت موضوع پرونده يك خط تلفن همراه دائمي به شماره 09122885116 و كاركرده بوده و با عنايت به نوع خط و ميزان رند بودن شماره و ميزان كاركرد آن و منطقه مخابراتي صادر كننده ، ارزش عادله آن بدون احتساب بدهي احتمالي برابر 255/000/000 ريال معادل بيست و پنج مليون وپانصد هزارتومان ،کارشناسی واعلام گردید. لذا مقررگردید خط تلفن همراه به شماره 09122885116 طبق مشخصات گزارش کارشناسی مورخ 1401/05/11 مشخص شده ، که مزایده در تاریخ 1401/10/26 ازساعت 12/30 الی 13 درمحل اجرای احکام متمرکز مجتمع شهید مدنی به نشانی خیابان ایرانشهر شمالی نرسیده به پل کریمخان نبش کوچه ملکیان مجتمع قضائی شهید مدنی ازطریق مزایده به فروش برسد. مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.10درصد مبلغ کارشناسی به شماره حساب 2171299079005 بانک ملی شعبه کریم خان کد 168 واریز فی المجلس ازخریدار اخذ و الباقی می بایستی حداکثرظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز وقبض آن را تسلیم اجرای احکام نماید درغیراینصورت 10درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/05/11