خط موبایل به شماره 09129314461 

58000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920005726534
شماره آگهی:
140191460000546281
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و دو شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

پرونده اجرايي به كلاسه 0100112 اجرای احكام شماره22 شورای حل اختلاف موجب اجرائیه صادره ازحوزه 1062 مجتمع 22 تهران محکوم له محسن صادقی نیا فرشید ایزدی تبار محکوم است به پرداخت مبلغ218/132/000ربال بابت اصل خواسته و پرداخت 7/500/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی عليهذا محكوم له جهت وصول محكوم به اموال منقول متعلق به محكوم عليه را به شرح ذيل توسط اجراي احكام توقيف وتقاضاي فروش آن را نموده است که عبارتند از:خط موبایل به شماره 09129314461 متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و ارزیابی گردیده است كه مزايده از ساعت16:00 الي17:00 مورخ1401/11/12آدرس تهران: اتوبان تهران کرج-کیلومتر 14 ساختمانهای پیکان شهر بلوک 61 مجتمع شماره 22 شورای حل اختلاف تهران و اموال فوق بفروش مي رسد و از قيمت پايه كارشناسي شده به مبلغ58/000/000ریال شروع و به هرشخص حقيقي يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد 10 درصد قيمت خريد في المجلس به صورت نقد از خريدار اخذ و الباقي ظرف حداكثر يكماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني اموال به برنده مزايده تمليك خواهد گرديد. در صورتيكه خريدار در مهلت مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً كليه هزينه هاي انتقال مورد مزايده بر عهده خريدارمي باشدهمراه داشتن كارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است. .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12