خط موبایل به شماره 09125080121

110000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920005379622
شماره آگهی:
140168460000605023
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول

به موجب دادنامه شماره 140068390016184023 مورخ 1400/11/04 صادره از شعبه 83 دادگاه عمومي حقوقي تهران که طي پرونده اجرائي به کلاسه 0101227/ج خواهان علیرضا چنگیزی فرزند غلامرضا خواندگان آذر و آزاده و ناهید و محمد رضا همگی چنگیزی فرزند غلامرضا مبني بر دستور فروش امتیاز خط موبایل به شماره 09125080121 متعلق به مرحوم غلامرضا چنگیزی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 110/000/000ریال ارزيابي ميگردد و بعنوان پایه مزایده برآورد و اعلام ميگردد.

که مقرر گرديده که در روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 راس 9 صبح در دفتر اجراي احکام مدني مجتمع قضائي شهيد مدرس بنشاني حکيميه سازمان آب خ امام حسين عليه السلام مجتمع قضائي شهيد مدرس طبقه 4 واحد اجراي احکام مدني از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کساني که بالا ترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته ميشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزايده که می باست قبلا به حساب سپرده مجتمع قضائی شهید مدرس به شماره 2171299039007 نزد بانک ملی شعبه تهران نو واریز کرد ه باشند اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يکماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اين صورت پس از کسر هزينه هاي اجرائي10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد.لازم به ذکر است شرط حضور در مزایده در دست داشتن قبض 10 درصد پایه کارشناسی می باشد که متقاضیان می توانند روز از قبل از مزایده در دفتر اجرا حاضر و نسبت به واریز 10 درصد اقدام نمایند در غیر این صورت در روز و ساعت مزایده جهت واریز 10 درصد قیمت پایه مزایده در صورت قطع بودن سیستم قضائی این واحد اجرا هیچ مسولیتی در این مورد نخواهد داشت

قاضي واحد اجراي احكام مدني شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران – فريده پرورش

تهران- حكيميه – تهرانپارس- خيابان سازمان آب – خيابان امام حسين (ع) – مجتمع قضايي شهيد مدرس

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17