خط موبایل به شماره 09121363428

600000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002555660
شماره آگهی:
140168460000637499
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

احتراما بموجب پرونده اجرایی به کلاسه 0100876/4/ج له آقای حسن ربیعی کرهرودی علیه آقای امیر حسین هادی پور به خواسته مطالبه وجه که محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 741/012/672ریال بعنوان محکوم به ومبلغ 100/000/000ریال بعنوان نیم عشر اجرایی وپرداخت مبلغ 7000/000 گردیده که درراستای اجرای حکم یک عددخط تلفن همراه 09121363428توقیف وبا ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل مورد ارزیابی گردید

مشخصات خط :یک فقره خط موبایل به شماره 09121363428که باتوجه به ارزیابی کارشناس منتخب ارزش خط 600/000/000 ریال قیمت گذاری شده است

نظریه کارشناسی :با عنایت به تمامی موارد مطروحه ودرنظر داشتن عرف روز بازا روتعیین بهاءبرمبنای پایه کارشناسی قیمت این خط تلفن همراه برابر مبلغ 60/000/000 تومان معادل ششصد میلیون ریال ارزیابی میگردد

مقرراست خط تلفن همراه موصوف درتاریخ 1401/11/26ساعت 8/30صبح از طریق مزایده ودر اتاق مزایده مجتمع قضایی شهید صدر واقع درخیابان شیخ بهایی -بالاتراز میدان شیخ بهایی -12متری اول -انتهای کوچه به فروش میرسد .مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده وبه فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده وموظف است مبلغ 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نموده والباقی ثمن را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده وقبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ 10درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده ومزایده تجدید میگردد . ضمنا اشخاصی که خواهان خرید موضوع مزایده میباشند باید قبل از شروع مزایده نسبت به ارائه مبلغ پیشنهادی درپاکت مهرشده وبسته به مدیر اجرای احکام ارائه نماید

مدیر شعبه 4اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/26