خط موبايل به شماره 09121542243

560000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920005112403
شماره آگهی:
140168460000581431
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده : حق الامتيازيك رشته خط موبايل به شماره 09121542243

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0100555/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي مهرشاد صادق به پرداخت مبلغ 257/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/334/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 20/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ287/334/000ريال در حق محكوم له آقاي مصطفي محمودي راد و پرداخت مبلغ14/366/700 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به حق الامتيازيك رشته خط موبايل به شماره 09121542243 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ حق الامتيازيك رشته خط موبايل به شماره 09121542243 موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

موضوع: پرونده كلاسه به شماره بايگاني:0100555

ارزش گذاري برروي خط موبايل به شماره 09121542243

در اجراي قرار كارشناسي ارجاع شده توسط آن شعبه محترم در پرونده كلاسه به شماره صدرالاشاره ارزش گذاري برروي خط موبايل به شماره صدرالاشاره به شرح ذيل مي باشد :

ارزش خط موبايل به شماره 09121542243 برابر با پانصد و شصت ميليون ريال(560/000/000ريال) معادل با پنجاه و شش ميليون تومان (56/000/000 تومان (مي باشد.

بدهي خط موبايل به شماره 09121542243 به شركت همراه اول برابر با يك ميليون و پانصد و سي وپنج هزار و پانصد ريال (1/535/500ريال) مي باشد .كه در ارزش گذاري لحاظ گرديده است.)            

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/12 ساعت8/45 الي9/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس (در قالب كارت عابربانك)؛ و به واحد مزايده تحويل دهند؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12