خط شماره موبایل 09128456884

72000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002056891
شماره آگهی:
140168460000560034
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

مزایده سیم کارت کارکرد دائمی به شماره 09128456884

آگهی مزایده موبایل: به موجب اجرائیه شماره 140168420001101425 مورخ 1401/08/16 صادره شعبه 245 خانواده یک تهران به پرونده اجرایی 0103840 ث ج محکوم علیهم خانم کلثوم درستان فرزند عادل با وکالت خانم لاله حسن زاده گتابی فرزند احمد «ورثه مرحوم آقای امیر رضا فرجی» محکوم است به پرداخت تعداد 113/09 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه درحق محکوم لها خانم الناز قیصر کریملو فرزند علی اکبر و پرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به از شماره همراه 09128456884 متعلق به مرحوم آقای امیر رضا فرجی که درتاریخ 1401/05/09 با شماره نامه140168990022121691 توقیف گردیده است.ارزش شماره موبایل 09128456884 به مبلغ 72/000/000 ریال کارشناسی گردیده است.مقرراست. سیم کارت کارکرده دائمی موصوف ازطریق مزایده در تاریخ 1401/11/03راس ساعت 08:00 لغایت 08:30 با حضورنماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر اتاق 115 طبقه هم کف واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش میرسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . واصل فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. . و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/03