خط شماره تلفن همراه 09121854860

510000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982164400136
شماره آگهی:
140168460000619837
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزايده اموال منقول – نوبت اول

آگهي مزايده حق الامتيازيك رشته خط شماره تلفن همراه 09121854860 قيمت 510/000/000ريال (پنجاه و يك ميليون تومان)

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9900948/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي سيامك نجف شاكري و به پرداخت مبلغ1/000/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ1/972/440944 ريال بابت خسارت تاخيرتاديه ومبلغ43/733/621ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ32/732/500 ريال بابت حق الوكاله وكيل ومبلغ6/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ3/054/907/065ريال در حق محكوم له آقاي محمد سليماني راد و پرداخت مبلغ 152/745/353ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم له حق الامتيازيك رشته خط شماره تلفن همراه 09121854860 قيمت 510/000/000ريال (پنجاه و يك ميليون تومان) متعلق به محكوم عليه توقيف؛ حق الامتيازيك رشته خط شماره تلفن همراه 09121854860 قيمت 510/000/000ريال (پنجاه و يك ميليون تومان) موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده با شماره بايگاني 9900948 خصوص تعيين قيمت پايه سيم‌كارت دائمي و اعتباري كاركرده‌ي همراه با شماره‌ ذيل ميزان ارزيابي با لحاظ جميع جهات حسب برآورد كارشناسي، به شرح ذيل جهت استحضار تقديم مي‌گردد. هم‌چنين در صورت وجود بدهي پرداخت نشده‌ي خط‌ دائمي فوق‌الذكر از مبلغ كارشناسي كسر مي شود.

شماره خط همراه 09121854860 قيمت 510/000/000ريال (پنجاه و يك ميليون تومان)

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/18 ساعت9/30 الي 9/45صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18