خط دائمي همراه اول به شماره 09121892989

1100000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920005197743
شماره آگهی:
140168460000603098
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده: حق الامتيازيك رشته سيم كارت دائمي همراه اول به شماره 9121892989

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0101901/ ج 3 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي عباس شيريان به پرداخت مبلغ650/000/000 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ4/887/376/586ريال بابت خسارت تاخيرتاديه و مبلغ 21/970/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 30/300/000ريال بابت حق الوكاله وكيل ومبلغ 10/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ5/599/646/586ريال در حق محكوم له آقاي ياسر عزيزي و پرداخت مبلغ279/982/329 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به حق الامتيازيك رشته سيم كارت دائمي همراه اول به شماره 9121892989 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ حق الامتيازيك رشته سيم كارت دائمي همراه اول به شماره 9121892989 موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.موردمزايده: سيم كارت دائمي همراه اول به شماره 9121892989

پرونده كلاسه شماره 0101901 در خصوص ارزيابي قيمت پايه ، خط دائمي همراه اول به شماره 9121892989 بدون بدهي احتمالي به شركت مخابرات از قرار 1/100/000/000 ريال (يك ميليارد و صد ميليون ريال ) ، برآورد مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/08 ساعت9/45 الي10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/08