خط تلفن همراه

79000000

توضیحات

9909980944000457

140091460000614758
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

روابط عمومی دادگستری استان تهران (دایره نشرآگهی) نوبت اول

درخصوص پرونده های اجرایی به شماره های 1. کلاسه 0000386محکوم علیه آقای مسعود منصور سمائی محکوم است به پرداخت مبلغ 197/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر در تادیه وهزینه دادر سی و … 2. کلاسه 0000381  محکوم به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای علیرضا ابرقوئی و هزینه نیم عشر اجرایی در حق دولت که در راستای استیفای مطالبات محکوم له تلفن همراه به شماره 09125332218 متعلق به محکوم علیه توقیف و پس از  کارشناسی و ابلاغ آن به طرفین پرونده و عدم اعتراض به نظریه  کارشناسی از سوی متداعیین در فرجه  قانونی وبارعایت ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی توسط کارشناس رسمی دادگستری بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی به مبلغ  79/000/000 ریال  برآورد قیمت شده است و به فروش گذاشته می شود . با توجه به مراتب فوق وقت مزایده مورخ : 1400/11/10 ساعت 15:00 الی 15:30 عصر تعیین و محل برگزاری مزایده به نشانی تهران –نظام آباد-خیابان آیت اله مدنی-چهارراه حسینی-نبش کوچه یعقوبی در واحد اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 7می باشد . کسانی که قصد شرکت در مزایده دارند می با یست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس  طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی در وجه شرکت کننده به واحد اجرا تحویل دهند.برنده مزایده موظف است باقیمانده ثمن معامله را ظرف حد اکثر یک ماه در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت نماید درغیر اینصورت ده درصد تودیع شده به نفع دولت ضبط می گردد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10 ساعت 15:00 الی 15:30