خط تلفن همراه 09128304122

120

توضیحات

شماره پرونده:
9909980916800918
شماره آگهی:
140191460000519933
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خط همراه کلاسه پرونده 0000445/619 شعبه 5 در خصوص اجراییه صادره از حوزه 619 شورای حل اختلاف منطقه 13 و12 تهران له آقای مهدي ملائي محکوم علیه آقای محمد افشاري محکوم به پرداخت مبلغ 075/ 430/ 188ریال بابت محکوم به و پرداخت مبلغ 503/ 421/ 9ریال بابت نیم عشر دولتی ، حسب تقاضای محکوم له خط تلفن همراه محکوم علیه توسط اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه شماره 298/ ک مورخ 22/ 9/ 1401خط تلفن همرا ه متعلق به محکوم علیه به شماره 09128304122 بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید:

09128304122 به مبلغ 000/ 000/ 120 ریال

با امعان نظر به کد خط مورد نظر و ترتیب ارقام و رعایت جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه مزایده خط مورد کارشناسی به مبلغ000/ 000/ 120 ریال در این زمان برآورد و اعلام نظر می گردد. علی ایحال نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابلاغ که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است اموال منقول موصوف در تاریخ 2/ 11/ 1401 روز یکشنبه ساعت 30 : 10 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 12 و 13 تهران واقع در تهران – دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 120/000/000ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا افرادی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در روز برگزاری مزایده می بایستی 10 درصد مبلغ را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه ( یک ماه ) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر الباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرر به این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود . 

دادورز اجراي احكام شعبه پنجم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران-تهران- ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)- خيابان شهيد همايون ناطقي- مجتمع شماره 13 شوراي حل اختلاف استان تهران 

اطلاعات بیشتر

مهلت

2/ 11/ 1401