خط تلفن همراه 09126170938

98000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909981260400411
شماره آگهی:
140191460000576071
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره بيست و هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

درخواست کننده طرف درخواست

موضوع تاریخ شعبه شماره پرونده صالح کاسی یوسفی حسین محمدی مزایده 1401/11/18 اجرای احکام 0000599

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 2604 مجتمع 27 شورای حل اختلاف، محکوم له صالح کاسی یوسفی به طرفیت محکوم علیه حسین محمدی. محکوم علیه محکوم است به پرداخت اصل خواسته و همچنین خسارات قانونی در حق محکوم له و پرداخت بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت. محکوم له در راستای وصول مطالبات خویش از محکوم علیه یک رشته سیم کارت به شرح ذیل را جهت توقیف و مزایده و فروش معرفی نموده است. اجرای احکام مدنی قرار ارزیابی سیم کارت را صادر نموده و کارشناس رسمی دادگستری با رعایت جمیع جهات مرتبطه قیمت سیم کارت را به شرح ذیل اعلام نموده است:

سیم کارت به شماره 09126170938، کارکرده با قیمت کارشناسی 98/000/000ریال

مزایده از ساعت 15 الی 15/30 مورخ 1401/11/18 در نشانی خ شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، نرسیده به خیابان بهارشیراز، نبش کوچه فرهاد 2، تلفن 77512034 – فکس77512011 برگزار و اموال فوق از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18