خط تلفن همراه 09126168807 

70000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920004054932
شماره آگهی:
140191460000546977
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره شانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال منقول

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 707موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 0100486 اجرای احکام مجتمع شماره 16 شورای حل اختلاف تهران له یوسف آزاد ایرد موسی علیه حسن محمدی محکوم علیه محکوم است بپرداخت مبلغ 21/899/255 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/079/213ریال بابت نیم عشر دولتی ، علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به خط تلفن همراه متعلق به محکوم علیه به شماره 09126168807 را توسط اجرای احکام توقیف ،تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است:

،مزایده از ساعت 16:30 مورخ 1401/11/01 در آدرس :تهران – خ تقوی –شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ70/000/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک هفته از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید شماره حساب سپرده دادگستری 2171299012000 نزد بانک ملی شعبه گمرک جنوب تهران وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خرریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/01