خط تلفن همراه 09125888319

130000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980927200544
شماره آگهی:
140191460000546629
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سه شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

«آگهی مزایده اموال منقول»

به

موجب دستور تخلیه صادره از شعبه 113مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران موضوع پرونده اجرایی کلاسه 1400/900 ح ش3 اجرای احکام مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران. له سهيلا ميرزائي علیه آرش موسوي محکوم به پرداخت مبلغ 254/637/262 ریال و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق محکومٌ له شده است ، علی هذا محکومٌ له جهت اخذ محکوم به تلفن همراه محکوم علیه آرش موسوي به شماره 09125888319 به مبلغ 130/000/000 ریال مطابق نظر كارشناسي ارزیابی گردیده : . .مزایده روز سه شنبه مورخ 1401/11/11 از ساعت 15:00 الی 1530 در آدرس تهران – خیابان شریعتی – پایین تر از میرداماد – میدان شهید احمدی روشن (کتابی سابق) – کوچه شهید داود گل نبی – پلاک 34 – اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 3 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هر شخصی حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار میباشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است. اجرای احکام مدنی و شورای حل اختلاف منطقه 3 تهران مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سه شوراي حل اختلاف شهر تهران – – خيابان شريعتعي – نرسيده به ميرداماد – خيابان گل نبي – ميدان كتابي – پلاك

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11