خط تلفن همراه 09125519118

6000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982980500385
شماره آگهی:
140191460000564764
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان اسلامشهر
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(( آگهی مزایده ))

در پرونده فوق الذکر آقای علی ابراهیمی اقتدار محکوم است به پرداخت مبلغ 118/382/950

ریال در حق آقا /خانم حمید علی نژاد و مبلغ 5/919/147 ریال نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر:خط تلفن همراه 09125519118

1 – توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.

2- محل فروش اموال: شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختلاف اسلامشهر 3-هرکس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده 1401/11/23 از ساعت 11 الی 12 می باشد برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23