خط تلفن همراه 09125117487

105000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920003980423
شماره آگهی:
140191460000563965
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده به کلاسه 0100618 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران محکوم له محسن حاجیلو محکوم علیه میلاد اکبری علیهذا محکوم له جهت وصول مطالبات تقاضای فروش اموال را نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : خط تلفن همراه 09125117487 مزایده از ساعت 16 مورخ 1401/11/09 روز یک شنبه به آدرس شهرک اکباتان بین فاز یک و دو جنب اورژانس 115 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد از قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 105/000/000 ريال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار ظرف مهلت مقرر بقیه وجه را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد.

قاضي واحد اجراي احكام مدني شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران – محسن ترابيان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09