خط تلفن همراه 09124474945

140000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980933900995
شماره آگهی:
140191460000583642
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده به کلاسه 0000867 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران محکوم له احمد امحمدیان پهلوانلو محکوم علیه محمدرضا کشاورز ، علیهذا محکوم له جهت وصول مطالبات تقاضای فروش اموال را نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : خط تلفن همراه 09124474945 مزایده از ساعت 17 مورخ 1401/11/23 روز یکشنبه به آدرس شهرک اکباتان بین فاز یک و دو جنب اورژانس 115 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد از قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 140/000/000ريال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار ظرف مهلت مقرر بقیه وجه را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد.

تهران – اكباتان – بين فاز يك و دو – جنب اورژانس 115 – ساختمان سابق شهرك عمران اكباتان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23