خط تلفن همراه 09122474055

280000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980237800668
شماره آگهی:
140168460000628826
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/11/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 0100410

به موجب اجرائیه صادره شماره 140068420000494372 مورخ 1400/06/03 از شعبه 50 دادگاه عمومی تهران محکوم علیه آقای مهدی رضائی فرزند اسمعیل محکوم به پرداخت مبلغ 7/428/757/000 ریال بابت محكوم به در حق محکوم له آقای محمدرضا دهقان و مبلغ 371/437/000 ریال بابت نیم عشر دولتی می باشد که حسب تقاضای محکوم له شماره تلفن همراه متعلق به محکوم علیه به شماره 09122474055 توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 280/000/000 ريال معادل بیست و هشت میلیون تومان ارزیابی گردیده است.

شرح نظر کارشناسی:

احتراماً عطف به ابلاغيه فوق الذكر مبني بر ارزيابي تعداد يك عدد خط تلفن همراه، با عنايت به مشخصات زير و بررسي هاي بعمل آمده ، ارزش پايه مزايده كارشناسي خط مربوطه به شرح زير تعيين و اعلام مي گردد.

شماره خط: 09122474055

نوع خط: تلفن همراه دائمي

شرايط خط: كاركرده

اپراتور: همراه اول

ارزش پايه مزايده كارشناسي: 280.000.000 ريال به حروف دويست و هشتاد ميليون ريال

ضمناً ارزش كارشناسي برآورد شده سيم كارت فوق، صرف نظر از هرگونه ديون و يا بدهي احتمالي و ميزان شارژ خط مي باشد.

مقرر گردید امتیاز تلفن همراه مذکور روز دوشنبه در تاریخ 1401/11/26 از ساعت 13/30الی 14در نشانی تهران خ ایرانشهر نرسیده به پل کریمخان نبش کوچه ملکیان مجتمع قضایی شهید مدنی واحد اجرای احکام متمرکز از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده جاری مجتمع قضایی مدنی نزد بانک ملی شعبه کریمخان واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.ضمناً شرکت کنندگان در مزایده بایستی حداکثر تا یک روز قبل از مزایده در سامانه ثنا نامنویسی کرده باشند.

دادورز اجراي احكام متمرکز مجتمع قضائی شهید مدنی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/26