خط تلفن همراه نوبت اول

780000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980242800892
شماره آگهی:
140168460000542843
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خط تلفن همراه نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/990069/115ج از شعبه 115دادگاه حقوقی تهران -دادنامه -96001123مورخ 96/9/26-اجراییه 9800333مورخ 98/10/28-9800738مورخ 98/5/20شعبه 15تجدیدنظر استان تهران -محکوم لها خانم و آقا- صغری-یحیی-سلیمان حافظ-بهزاد شهرت همگی امامعلی زاده کلخوران -مریم -محمد هردو امامعلی زاده –محکوم علیه آقای کیهان آقا سید ابوالقاسم -محکوم به 658/809/000ریال -نیم عشراجرای دولت 32/940/450ریال -حسب ارزیابی خط تلفن همراه 09121034097به شرح کارشناسی ذیل می باشد.

احتراماً بازگشت به ابلاغيه كارشناسي در پرونده اجرايي به شماره 9900069 ، اينجانب محمدحسين زرگرالهي كارشناس رسمي دادگستري به دفتر اجراي احكام مراجعه نموده ، پس از مطالعه پرونده و اطلاع از قرار كارشناسي صادره مبني بر تعيين قيمت فروش در مزايده سيم كارت تلفن همراه به شماره 1034097-0912 به استحضار ميرساند ، با در نظر گرفتن وضعيت روز بازار و عوامل موثر در قيمت گذاري ، عرضه و تقاضا ، كُد و ترتيب ارقام و همچنين كاركرده بودن سيم كارت مذكور ، بدون در نظر گرفتن بدهي احتمالي بمبلغ 780.000.000 ريال (هفتصد و هشتاد ميليون ريال) ارزش پايه مزايده ارزيابي و اعلام نظر ميگردد.

تاریخ مزایده 1401/10/14ساعت 14 الی14/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/14