خط تلفن همراه شماره 09121490135

1150000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920004544760
شماره آگهی:
140168460000605438
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 17 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده اموال منقول

با توجه به اینکه به موجب اجراییه شماره 140168420000599504 مورخ 1401/05/10 محکوم علیه آقای مجید کوشکانی فرزند ابوالفضل محکوم به پرداخت مبلغ 715/821/646 ریال بابت محکوم به و همچنین مبلغ 35/791/082 ریال بابت نیم عشر اجرایی محکوم گردیده اند و در این خصوص حسب تقاضای محکوم له آقای علی منوچهری مقدم با وکالت آقای رامین نصرتی تلفن همراه شماره 09121490135 توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به 1/150/000/000 معادل یکصدوپنجاه میلیون تومان ارزیابی گردیده است لذا مقررگردید شماره 09121490135 در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 از ساعت 13:00 الی 13:30 در اتاق مزایده اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی به نشانی تهران- بالاتر میدان فردوسی تقاطع خیابان قرنی و سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ط 5 اتاق مزایده،از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریدار اخذ و الباقی می بایستی حداکثر ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را تسلیم اجرای احکام نماید درغیراینصورت 10درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهدشد.

شماره تلفن 09121490135 (خط دائمی) به مبلغ پایه 1/150/000/000 معادل یکصدوپنجاه میلیون تومان

ضمنا خط مذکور دارای 235/491/524 ریال بدهی مالیاتی می باشد که پس از فروش مبلغ مذکور کسر می گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/26