خط تلفن همراه به شماره09125980522

110000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980340800584
شماره آگهی:
140191460000562076
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بنام خدا

آگهی مزایده :

به موجب اجراییه شماره 9710420340800034 صادره ازشعبه 2408 مجتمع 25 شورای حل اختلاف تهران آقای چاووش یونسی فرزندبهروزمحکوم علیه پرونده اجرایی 97/551 محکوم است به پرداخت مبلغ 100.000.000ریال بابت مطالبه وجه و مبلغ 1.840.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 499.470.899 ریال بابت تاخیر تادیه و مبلغ 3.500.000 ریال بابت هزینه ارزیابی تلفن همراه توسط کارشناس دادگستری در حق محکوم له خانم مرضیه یزدی فر فرزندعبدالرسول وهمچنین مبلغ 30.065.000ریال بابت نیم عشراجرایی درحق دولت که دراین رابطه خط تلفن همراه محکوم علیه به شماره 09125980522 توقیف گردید وپس ازتشریفات قانونی وتکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم جهت ارزیابی قیمت خط تلفن همراه مذکورارجاع که به شرح ذیل اظهارنظرنموده است :

ارزیابی ونظریه کارشناس :

با در نظر گرفتن وضعیت بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری عرضه و تقاضا کد و ترتیب ارقام و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی به مبلغ 110.000.000 ریال ( یکصد و ده میلیون ریال ) ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر میگردد.

که مقررگردیددرازای محکوم به وهزینه های مربوطه ونیم عشرپرونده درتاریخ 1401/11/12 ازساعت 10الی 11دردفتراجرای احکام مجتمع 25 واقع درضلع شمال شرقی میدان ونک طبقه دوم ازطریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند دروقت مقرردرجلسه مزایده شرکت نمایند.

نحوه مزایده :

1-مزایده ازپایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین مبلغ راپیشنهادنمایدبرنده مزایده خواهدشد..

2-ده درصدازکل مبلغ فی المجلس طی چک بانکی رمزداردروجه سپرده دادگستری به شماره حساب 2171299042004 بانک ملی ازبرنده مزایده اخذوالباقی آن ظرف مدت حداکثریک ماه دریافت خواهدشد.

3-درصورت انصراف برنده ازمزایده ده درصدواریزشده به نفع دولت ضبط میگردد.

4-کلیه هزینه های نقل وانتفال طبق تعرفه به عهده خریدار (برنده مزایده )می باشد.

حصاری مدیر اجرای احکام مجتمع 25

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12