خط تلفن همراه به شماره09121450352

270000000

توضیحات

9909982160601170

140068460000502219
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده تلفن همراه

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9901856 ج 2  موضوع اجرائیه شماره 140068420000040302 صادره ازشعبه 41  دادگاه عمومی حقوقی تهران له آقاي جعفر فلاحت گر اطمینانی باوکالت آقای مسعود کاظمی و عليه آقای محمد هادی خرقانی که بموجب اجرائیه مذکور محکوم علیه به پرداخت مبلغ 4/842/000/000 ريال در حق محکوم له و نیز به پرداخت مبلغ 242/000/000 ريال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت محکوم گردیده كه حسب درخواست وکیل محكوم له و بمنظور استیفاء محکوم به یک خط تلفن همراه اول به شماره 09121450352 متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي و توصيف اجمالي گرديد.

اظهار نظر كارشناسي : شماره سیمکارت 09121450352  با توجه به وضعیت فعلی بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری (( از قبیل ؛ کد ، ترتیب ارقام ، کارکرده بودن سیم کارت و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی احتمالی  به مبلغ 270/000/000 ریال به عنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی و اعلام می گردد و مقرر است خط تلفن همراه اول فوق الذکر وفق نظر کارشناسی و با پایه کارشناسی اعلامی از طریق مزایده بفروش برسد لذا خط تلفن همراه اول  فوق در روز  دوشنبه  مورخ  1400/10/27 راس ساعت  30 ؛ 09 در  مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع  قضائی صدر طبقه اول اتاق از طریق مزایده به فروش خواهد رسید ، قيمت تلفن همراه از پایه  بهاي ارزيابي شده شروع و به شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد بهاء ( آخرین  مبلغ پيشنهادي ) نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك و تائید مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرائی ، به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد و ضمنا شرکت کننده گان در مزایده میبایست با کارت عابر بانک خود یا یک فقره چک تضمینی به میزان 10 درصد آخرین مبلغ پیشنهادی خود در جلسه حاضر گردند در صورت عدم موارد فوق از حضورآنها بعنوان خریدار در جلسه مزایده خودداری خواهد شد و نیز کلیه هزینه های مزایده برعهده خریدار است و این اجرا ی احکام هیچ گونه مسئولیتی دراین قبال ندارد و این  امر مستلزم تقدیم  دادخواست مجزی میباشد  ./

مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام صدر تهران — صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/27 راس ساعت  30 ؛ 09