خط تلفن همراه به شماره09120808633

120000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909987819000093
شماره آگهی:
140191460000560074
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان شهر ري
تاریخ صدور:
1401/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسلام

احتراماًبه موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق الذکر و اجراییه صادره از حوزه960مجتمع شهید محسن حججی شوراي حل اختلاف تهران(شماره 20)شهرری محکوم علیه حسین حکیم فرزند رضا محکوم است به پرداخت 3/976/000/000ریال بابت محکوم به درحق خدیجه موسوی وهمچنین مبلغ 198/800/000ريال بابت نیم عشر دولتی ،با توجه به توقیف خط شماره09120808633 متعلق به خوانده و حسب تقاضای محکوم له اموال مذکور بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان120/000/000ريال ارزیابی شده است . مزایده در تاریخ 1401/11/05 ساعت 12 در محل شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرری برگزار می‌گردد.مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين پيششنهاد واگذار ميشود. .متقاضیان خرید قبل از مزایده ده درصد از کل مبلغ را طی قبض سپرده به شماره حساب 2171299031001 سپرده دادگستری ری نزد بانک ملی شعبه اداره امور مالیاتی به شماره شبايIR610170000002171299031001 پرداخت ودر زمان مزایده ارائه نمایند و مابقي مبلغ مزايده نيز حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده وصول خواهد شد چنانچه خريدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقي ثمن مزايده اقدام ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي اجرايي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کليه هزينه هاي انتقال مورد مزايده بر عهده خريدار ميباشد.همراه داشتن شناسنامه عکس دار يا کارت شناسايي عکس دار يا کارت شناسايي معتبر جهت شرکت در مزايده الزامي است./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05