خط تلفن همراه به شماره 1088159 – 0912

670000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980213200115
شماره آگهی:
140168460000623821
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/11/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده اجرایی شماره 0101051 در شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری و با عنایت به دادنامه شماره 9909970213202042 و اجرائیه به شماره 140168420000551186 صادره به صادره از شعبه 179 دادگاه عمومی تهران محکوم له : كامل ابراهيم قطاري فرزند روح اله و محکوم عليه: محمدمهدي صفار فرزند عباس مبنی بر استرداد 127 گرم و 170 سوت طلای 18 عیار بابت محکوم به در حق محکوم له و 6 گرم و 358 سوت طلای 18 عیار بابت نیم عشر درحق صندوق دولت وهزینه های اجرای تا میزان 15/000/000 ریال علیهذا با عنایت به مراتب موصوف خط تلفن همراه به شماره 1088159 – 0912 که توسط محکوم له معرفی و توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری مورخ ارزیابی به شرح ذیل قرار گرفته است علیهذا باعنایت به مراتب موصوف خط تلفن راس ساعت 10 صبح مورخ 1401/11/24 در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری واقع در تهران یافت آباد بلوارمعلم ابتدای خیابان حیدری مجتمع قضایی شهید مطهری درطبقه سوم از طریق مزایده بفروش برسد ، مزایده براساس نظریه کارشناسی از قیمت پایه به میزان 670/000/000 ریال معادل شصت و هفت میلیون تومان به مزایده گذاشته شده است که شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد، ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از خریدار اخذ و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد ، درضمن کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهدشد. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود روز بعد مزایده در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال و کلیه هزینه های موجود در شرکت ارتباطات سیار بابت بدهی خطوط اعلامی از محل وجوه واریزی به برنده مزایده مسترد میگردد. محمدی دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24