خط تلفن همراه به شماره 09129538803

70000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920003869014
شماره آگهی:
140191460000523950
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده اموال منقول

آگهی مزایده خط همراه کلاسه پرونده 0100633/612 ج شعبه 4 اجرا در خصوص اجراییه صادره از شعبه 612 شورای حل اختلاف منطقه 12 و13 تهران له آقای شاپور خياميان علیه آقای سالارسليم بيگي محکوم به پرداخت مبلغ428/729/612ریال بابت محکوم به و پرداخت مبلغ23/736/480 ریال بابت نیم عشر دولتی ، حسب تقاضای محکوم له خط تلفن همراه به شماره 09129538803محکوم علیه توسط اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه شماره 299/ک مورخ1401/09/23 خط تلفن همراه متعلق به محکوم علیه بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید : 09129538803به مبلغ 70/000/000ریال با امعان نظر به کد خط مورد نظر و ترتیب ارقام و رعایت جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه مزایده خط مورد کارشناسی به مبالغ فوق در این زمان برآورد و اعلام نظر می گردد. علی ایحال نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابلاغ که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است اموال منقول موصوف در تاریخ 1401/10/26 روز دو شنبه ساعت 30 : 10 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 12 و 13 تهران واقع در تهران – دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی خط 09129538803 به مبلغ 70/000/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا افرادی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در روز برگزاری مزایده می بایستی 10 درصد مبلغ را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه ( یک ماه ) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر الباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرر به این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود . دادورز شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26