خط تلفن همراه به شماره 09127299519

58000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920000664721
شماره آگهی:
140091460000621363
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 3404 بشماره دادنامه 1305موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 0000728 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران له بهاره رادی وعلیه ستاره بیضائی محکوم است به پرداخت مبلغ 65/198/329 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول/غیر منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : خط به شماره 09127299519 مزایده از ساعت 10.45 الی 11 مورخ 1400/11/13روز چهارشنبه به آدرس شهرک اکباتان بین فاز یک و دو جنب اورژانس 115 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد از قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 58/000/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار ظرف مهلت مقرر بقیه وجه را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

10.45 الی 11 مورخ 1400/11/13