خط تلفن همراه به شماره 09126984641

100000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980330700762
شماره آگهی:
140191460000532084
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب پرونده اجرایی 960596 و 960597/ ش ج مطروحه در شعبه 1 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) محکوم علیه مرتضی حسینی محکوم است به پرداخت مبلغ 357/330/000 ریال (سیصد و پنجاه و هفت میلیون و سیصد وسی هزار ریال )در حق محکوم له خانم معصومه رضائی بابت اصل دین و هزینه دادرسی نیز مبلغ 17/850/000ریال (هفده میلیون وهشتصد و پنجاه هزار ریال )در حق صندوق دولت بابت بابت نیم عشر اجرایی طی عملیات اجرایی یک رشته خط تلفن همراه به شماره 09126984641 از اموال محکوم علیه توقیف و این اجرای احکما قصد دارد خط مذکور را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.کارشناس رسمی دادگستری خط مذکور را به میزان 100/000/000 ریال (یکصد میلیون ریال ) ارزیابی نموده است.مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی از سوی محکوم له پرداخت شده است.پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و مصون ماندن از اعتراض وقت مزایده برای تاریخ 02/11/1401 از ساعت 12:30 تا 13 تعیین شده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس پرداخت و الباقی مبلغ پیشنهادی خود را حداکثر ظرف مهلت مقرر یک ماه از تاریخ تودیع در غیر اینصورت ده درصد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده در وقت دیگری تجدید خواهد شد . مزایده در تاریخ و ساعت اعلامی در اتاق شعبه 1 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) به آدرس تهران تقاطع اتوبان باقری و زین الدین مجتمع قضایی شهید باهنر تهران شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) برگزار خواهد شد .مورد مزایده خط تلفن همراه به شماره 09126984641 با قیمت پایه کارشناسی 100/000/000 ریال (یکصد میلیون ریال )میباشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

02/11/1401