خط تلفن همراه به شماره 09126936085

105000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980241600082
شماره آگهی:
140168460000554442
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خط تلفن همراه نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/99003313/119ج از شعبه 119دادگاه حقوقی تهران -دادنامه9900630مورخ 99/4/29 -اجراییه 9900439مورخ 99/11/27-محکوم له خانم زهرا فانی فرزند علی اکبر -محکوم علیه خانم زهرا عمرانیان -آقای سید مرتضی حسینی –محکوم به 101/786/386ریال – نیم عشراجرای دولت 5/089/319ریال -حسب ارزیابی خط تلفن همراه به شماره 09126936085 به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

ارزش گذاري برروي خط موبايل به شماره 09126936085

محكوم له خانم زهرا فاني

محكوم عليهما خانم زهرا عمرانيان و آقاي مرتضي حسيني

احتراما با توجه به ابلاغيه صادره و در اجراي قرار كارشناسي ارجاع شده توسط آن شعبه محترم در پرونده كلاسه به شماره صدرالاشاره، ارزش گذاري برروي خط موبايل به شماره صدرالاشاره به شرح ذيل مي باشد

ارزش خط موبايل به شماره 09126936085 برابر با صد و پنج ميليون ريال105000000معادل با ده ميليون و پانصد هزارتومان 10500000تومان مي باشد.

بدهي خط موبايل به شماره 09126936085 به شركت همراه اول برابر با يك ميليون و ششصد و هشتاد و دو هزار ريال1682000ريال مي باشد .كه در ارزش گذاري لحاظ گرديده است.

تاریخ مزایده 1401/10/28 ساعت13 الی 13/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28