خط تلفن همراه به شماره 09126866718

80000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920000166044
شماره آگهی:
140191460000558644
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سه شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

 

 

بسمه تعالي

 

 

به موجب اجراییه صادره از شعبه 104 مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران موضوع پرونده اجرایی کلاسه 1401/292ح ش3 اجرای احکام مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران له مهدی طلا پور علیه کامبیز یاوری مقدم پرداخت مبلغ محکوم به، به میزان 869/628/626 ریال و مبلغ 2/400/000 ریال نیم عشر دولتی علی هذا خط متعلق به محکومٌ علیه به شماره 09126866718 مطابق نظر كارشناسي ارزیابی گردیده به میزان 80/000/000 ریال قیمت گزاری گردیده از اینرو .مزایده در روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 ساعت ساعت 15:00 الی15:30در آدرس تهران – خیابان شریعتی – پایین تر از میرداماد – میدان شهید احمدی روشن (کتابی سابق) – کوچه شهید داود گل نبی – پلاک 34 – اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 3 تهران برگزار وحق امتیاز خط تلفن فوق از طریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هر شخصی حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار میباشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است. اجرای احکام مدنی و شورای حل اختلاف منطقه 3 تهران مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سه شوراي حل اختلاف شهر تهران – – خيابان شريعتعي – نرسيده به ميرداماد – خيابان گل نبي – ميدان كتابي – پلاك

مدير واحد اجراي احكام مدني شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سه شوراي حل اختلاف شهر تهران – سهراب خدام حضرتي

 

تهران – خيابان شريعتعي – نرسيده به ميرداماد – خيابان گل نبي – ميدان كتابي – پلاك

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سه شوراي حل اختلاف شهر تهران – سهراب خدام حضرتي

 

تهران – خيابان شريعتعي – نرسيده به ميرداماد – خيابان گل نبي – ميدان كتابي – پلاك 34

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/16