خط تلفن همراه به شماره 09126808798

95000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920003687359
شماره آگهی:
140191460000539711
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و يك شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

((اگهی مزایده))

 

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 1004شورای حل اختلاف مجتمع 21 تهران کلاسه 0100401ج محکوم له بهادر رنجبر و محکوم علیه محمد نصر اله محکوم علیه محکوم به پرداخت مبالغ 1- مبلغ 107/930/000 ریال بابت محکوم به 2- مبلغ 5/300/000 ریال بابت نیم عشر اجرائی گردیده است . حسب تقاضای محکوم له یک عدد خط تلفن همراه به شماره 09126808798متعلق به محکوم علیه به وسیله این اجرا توقیف گردیده و سپس توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 95/000/000 ریال ارزیابی گردید و مقرر گردیده است در مورخ 1401/10/28 از ساعت 17:00 الی 17:30 از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 21 تهران به فروش برسد مزایده از مبالغ ارزیابی شده شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا فی المجلس از برنده مزایده اخذ گردیده و نامبرده مکلف میباشد که باقیمانده ثمن مزایده را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده در صندوق دادگستری تودیع نموده و قبض ان را به این اجرا تسلیم نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28