خط تلفن همراه به شماره 09126163487

110000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980330500168
شماره آگهی:
140191460000521891
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب پرونده اجرایی 0100363 ش ج مطروحه در شعبه یم اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) محکوم علیه آقای کاظم یکتائی محکوم است به پرداخت مبلغ 517/543/577 ریال (پانصد و هفده میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت ریال ) بعلاوه 18 (هجده ) ربع سکه بهار آزادی در حق محکوم لها زهرا میرزائی بابت اصل دین –هزینه دادرسی و نیز مبلغ 35/850/000 ریال (سی و پنج میلیون میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ) در حق صندوق دولت بابت نیم عشر اجرایی طی عملیات اجرایی یک رشته خط تلفن همراه به شماره 0912-6163487 از اموال محکوم علیه توقیف و این اجرا قصد دارد خط مذکور را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.کارشناس رسمی دادگستری خط مذکور را به میزان 110/000/000 ریال (یکصد و ده میلیون ریال ) ارزابی نموده است مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی از سوی محکوم له پرداخت شده است پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و مصون ماندن از اعتراض وقت مزایده برای تاریخ 27/10/1401 از ساعت 12:30 تا 13 تعیین شده است. .مزایده در روز و ساعت اعلامی از قیمت پایه کارشناسی شروع خواهد شد و مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاتنرین قیمت را اعلام نماید.برنده مزایده میبایست 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس پرداخت و الباقی مبلغ پیشنهادی را ظرف مهلت مقرر 30 روز (یک ماه ) از تاریخ مزایده تودیع در غیر این صورت 10 درصد پرداختی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده در وقت دیگری تجدید خواهد شد.شرکت کنندگان در مزایده میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت رویت نظریه کارشناسی و احیانا بازدید از ملک با هماهنگی این اجرا ، به اجرای احکام مراجعه نمایند. مزایده در روز و ساعت اعلامی در اتاق اجرای احکام و شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) واقع در تهران فلکه چهرام تهرانپارس تقاطع اتوبان باقری و زین الدین مجتمع قضایی شهید باهنر جنب مجتمع قضایی شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) برگزار خواهد شد .لازم به ذکر است در زمان انجام مزایده مفاد ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی لحاظ خواهد شد.مورد مزایده خط تلفن همراه به شماره 09126163487 با قیمت پایه کارشناسی 110/000/000 ریال (یکصد و ده میلیون ریال )میباشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

27/10/1401