خط تلفن همراه به شماره 09125765027

95000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920004545611
شماره آگهی:
140191460000547079
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره دو شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

((آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم ))

-موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 1400/896//2/ش/ج اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 2 شهید آیت ال… دستغیب تهران بموجب مطالبه وجه صادره از شعبه 58 له ارینا اخوان دیلمی و اکرم بختیارکریمخانی و دانیال اخوان دیلمی علیه سید فرزاد قاسم نژاد ابدی اموال منقول موصوف یه خط تلفن همراه به شماره 09125765027در تاریخ 1401/11/03 روز دو شنبه از ساعت 17:00 الی 17:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 2 تهران واقع درتهران- بزرگراه جلال آل احمد خ فاضل شمالی جنب آتش نشانی طبقه فوقانی میوه و تره بار نصر تهران از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده به میزان 95/000/000 ریال (معادله نه میلیون پانصد هزار تومان ) طبق نظریه کارشناسی شماره 083/ک مورخ 1401/05/18 شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنها نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر و بازدید از مورد مزایده داده شود

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/03